فراخوان فصلنامه مطالعات ایرانشناسی

موجب خرسندی است که فصلنامه «مطالعات ایرانشناسی» موفق شده است راه را در مسیر شناخت و معرفی تاریخ و فرهنگ غنی و فاخر جهان ایرانی بیش از پیش تعریض کرده و هموار نماید. بنابراین با توجه به کارنامه شایسته این فصلنامه، در آستانه چهارمین سال فعالیت خود و با انتشار 10 شماره پیاپی از استادان، پژوهشگران، هنرمندان و دانشجویان و ... حوزه ایرانشناسی دعوت به همکاری می‌نماید.

بنیاد ایرانشناسی یازدهمین فصلنامه مطالعات ایرانشناسی را منتشر كرد

شماره یازدهم فصلنامه «مطالعات ایرانشناسی» (زمستان 1397) چونان شماره‌های پیشین به همفکری و همکاری گرم و صمیمانه دوستان، محققان و همکاران ارجمند و همچنین حمایتهای مشفقانه ریاست محترم بنیاد ایرانشناسی حضرت آیت‌الله سید محمد خامنه‌ای و اندیشه و قلم متخصصان و پژوهشگران حوزه ایران‌شناسی به رشته تحریر درآمده است.
این شماره از فصلنامه مشتمل بر مقالاتی با عناوین زیر است:
«سیر تصوف در عصر مغول»؛ «نگاهی به آتشکده یزد (آتش ورهرام)، نیایشگاه زرتشتیان در شهر جهانی ایران»؛ «از دروازه ماجکان در حلوان تا قلعه سرماج در هرسین: )ریشه‌شناسی واژه «ماج» و پیشنهادی برای وجه‌تسمیه دو جاینام باستانی در غرب ایران(»؛ «بازشناسی و تحلیل کتیبه‌های مسجدجامع مظفری کرمان»؛ آقای‌ پطروس واردانیان با عنوان «بررسی روند شکلگیری شاخه‌یی از خاندان اشکانی ایران در ارمنستان» و در نهایت مقاله «کاروانسراهای شبکه راه ابریشم ایران در سفرنامه‌ها» است.
بیشتر
فصلنامه مطالعات ایرانشناسی

فصلنامه مطالعات ایرانشناسی در پایگاه مجلات تخصصی نور (noormags) و بانك اطلاعات نشریات كشور (magiran) نمایه شده است .آرشیو نشریه

 • سال اول ( 1394 )
  • شماره اول
 • سال دوم ( 1395 )
  • شماره دوم
  • شماره سوم
 • سال سوم ( 1395 )
  • شماره چهارم
  • شماره پنجم
  • شماره ششم
  • شماره هفتم
 • سال چهارم ( 1397 )
  • شماره هشتم
  • شماره نهم
  • شماره دهم
  • شماره یازدهم

شناسنامه فارسی

صاحب امتیاز : بنیاد ایران شناسی
مدیر مسئول : دكتر حامد فروزان
سردبیر : دکتر حکمت اله ملاصالحی
ویراستار علمی و مدیر داخلی : فاطمه فریدی مجید

هیئت تحریریه به ترتیب الفبا : دكتر مهری باقری (استاد دانشگاه تبریز) ، دكتر ناصر تكمیل همایون (استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) ، دكتر محمود جعفری دهقی (استاد دانشگاه تهران) ، دكتر زهره زرشناس (استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) ، دكتر فتح الله مجتبایی (استاد دانشگاه تهران) ، دكتر حكمت الله ملاصالحی (استاد دانشگاه تهران) ، دکتر محمد بهرام زاده(هیئت علمی بنیاد ایرانشناسی ) ، دکتر محمود طاووسی (استاد دانشگاه تربیت مدرس)

ویراستار : فاطمه محمد
مترجم : دكتر رویا خویی
همکار این شماره : شیوا باقری
صفحه آرا : مریم جامعی
لیتوگرافی و چاپ : ایرانچاپ

شناسنامه لاتین

Lisence holder : Iranology Foundation
Director : Dr. Hamed Forozan
Editor-in-chief : Dr. Hekmatollah Molla Salehi
Scientific Editor (Director) : Fatemeh Faridi Majid

Editorial Board : Dr. Mehri Baqeri (Tabriz University) , Dr. Naser Takmil Homayoun (Academy of Humanities and Cultural Studies), Dr. Mahmod Jafari Dehaqi (University of Tehran), Dr. Zohreh Zarshenas (Academy of Humanities and Cultural Studies), Dr. Fathollah Mojtabaei (University of Tehran), Dr. Hekmatollah Molla Salehi (University of Tehran), Dr. Mohammad Bahramzadeh (Faculty Member Iranology Foundation), Dr. Mahmood Tavusi (Tarbiyat Modares University)

Issue Editor : Fatemeh Mohammad
Translator : Dr. Roya Khoii
Guest colleague for this issue : Shiva Bagheri
Design : Maryam Jamei
Lithography & print : Iranchap

شماره یازدهم / زمستان 1397

مقالات فارسی
سرمقاله
      ( دکتر حکمت الله ملا صالحی ) چکيده مقاله
 • سیر تصوف در عصر مغول
 •       ( دکتر ذکرالله محمدی؛ محسن سلطانی ) چکيده مقاله
 • نگاهی به آتشکده یزد (آتش ورهرام)، نیایشگاه زرتشتیان در شهر جهانی ایران
 •       ( دکتر مسعود حاجی زاده میمندی؛ هادی نگهبانی ؛ نسرین خرم نژاد ) چکيده مقاله
 • از دروازه ماجکان در حلوان تا قلعه سرماج در هرسین: ( ریشه شناسی واژه «ماج » و پیشنهادی برای وجه تسمیه دو جاینام باستانی در غرب ایران )
 •       ( دکتر ایرج رضایی ) چکيده مقاله
 • بازشناسی و تحلیل کتیبه های مسجد جامع مظفری کرمان
 •       ( فرید احمدزاده؛ حامید نورسی؛ مریم هنردان ) چکيده مقاله
 • بررسی روند شکلگیری شاخه یی از خاندان اشکانی ایران در ارمنستان
 •       ( پطروس واردانیان ) چکيده مقاله
 • کاروانسراهای شبکه راه ابریشم ایران در سفرنامه ها
 •       ( دکتر سیدمحمد بهشتی؛ دکتر ناصر تکمیل همایون؛ عبدالمهدی همت پور ) چکيده مقاله
  List of English Abstracts
 • History of Sufism in the Mongol Period in Iran
 •       ( Zikrullah Mohammadi and Mohsen Soltani ) Abstract
 • Zoroastrians’ Temple in the World Heritage Site in Iran: A Glance at Yazd Atash Behram
 •       ( Mas’ud Hajizadeh Meimandi; HadiNegahbani and Nasrin Khorramnejad ) Abstract
 • From Mujkan Gate in Hulwan to Sarmaj Castle in Hersin (Etymology of the word “Maj” and a Suggestion for the Appellation of Two Ancient Toponyms in the West of Iran)
 •       ( Iraj Rezaie ) Abstract
 • An Analytic Review of the Inscriptions of Jameh Mozaffari Mosque in Kerman
 •       ( Farid Ahmadzadeh; Hamid Norasi and Maryam Honardan ) Abstract
 • A Study of the Development of a Branch of Iranian Parthian Dynasty in Armenia
 •       ( Petros Vardanyan ) Abstract
 • Caravanserais of the Network of the Silk Road in Iran in Travelogues
 •       ( Seyyed Mohammad Beheshti; Naser Takmil Homayoun and Abdulmahdi Hemmatpour ) Abstract
  فصلنامه مطالعات خلیج فارس

  شرایط پذیرش مقاله در فصلنامه مطالعات ایرانشناسی


  مباحث تخصصی ایرانشناسی و نیز مقالات مرتبط با فرهنگ و تمدن ایران از جمله موضوعاتی است كه در این فصلنامه بدان پرداخته میشود. شرایط كلی پذیرش مقاله در این نشریه به شرح زیر است:
  • مقاله باید نتیجه تحقیقات نویسنده (یا نویسندگان) بوده و در نشریه دیگری به چاپ نرسیده باشد.
  • پذیرش مقاله بر اساس تصمیم و نظر هیئت تحریریه مجله است و بعد از داوری، صلاحیت چاپ آن اعلام خواهد شد.
  • مسئولیت مطالب مقاله بر عهده نویسنده (یا نویسندگان) آن است.
  • درصفحه اول نام و نشانی كامل و شماره تماس نویسنده و محل خدمت و رتبه علمی وی مشخص شده باشد.
  • متن مقاله به ترتیب، شامل «عنوان»، «چكیده»، «كلیدواژه»، «مقدمه»، «نتیجه ‌گیری»، «فهرست منابع طبق راهنمای شیوه ارجاع» و «چكیده انگلیسی» تدوین شده باشد. چكیده انگلیسی ترجمه چكیده فارسی است.
  • مقاله بر روی كاغذ استاندارد A4 در محیط word (2007) و با قلم 13 و B nazanin، تهیه و ارسال شود.
  • مقاله نباید از 20 صفحه (حدود 7 هزار واژه) بیشتر باشد.
  • توضیحات تصاویر به همراه منبع در زیر تصویر و توضیحات جدول و نمودارها به همراه منبع در بالای آنها خواهد بود.
  • در صورت استفاده از واژگان غیرفارسی یا واژه ‌هایی که تلفظ آنها برای خواننده مشکل است، آوانگاری و آوردن معادل فارسی آنها در پانویس از موارد ضروریست.

  نسخه های قبلی

  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  فصلنامه مطالعات خلیج فارس

  درباره نشریه

  فصلنامه مطالعات ایران‌شناسی تلاش دارد، با ایجاد بستری مناسب، برای طرح مباحث مختلف ایران‌شناسانه، پرتوی اندک در سهم و اندازه خود بر دشواریها و چالشهای مطالعات ایرانی بیفکند. در واقع رویکرد اصلی بنیاد ایران‌شناسی در انتشار این فصلنامه توجه به موضوع‌هایی است که به اقتضای شرایط ، ضروری بنظر میرسند. از اینرو سعی شده است ، تمام یا بیشتر مسایل مربوط به ایران در این فصلنامه مد نظر قرار گیرند. همچنین تلاش بر این است که از کلی گویی و تکرار مطالب پرهیز و مسایل مربوط به ایران بصورت جزیی، ریز و دقیق بیان شوند. از اهداف اصلی این نشریه پرداختن به مباحث نظری ایران‌شناسی و طرح تعاریف در چیستی و چرایی این شاخه از علوم انسانی است. بیان چالشها و طرح ابهامات پیش روی این شاخه از علم به منظور نیل به تعریفی درست و یافتن روش تحقیق مناسب. دانش ایران‌شناسی برای گسترش دامنه علمی خود نیازمند تامل و دور اندیشی، همراه با فراست و درک بیشتر در حوزه مفاهیم، تعاریف و بیان حدود و ثغور خود است؛ زیرا این دانش با توجه به رویکرد نوین ایرانی خود از پیشینه چندانی برخوردار نیست و ضرورت باز تعریف از آنچه خود، آن را ایران‌شناسی یا دانش ایران‌شناسی میداند، مشهود است. برغم تعاریف متعدد ارایه شده از ایران‌شناسی هنوز در عرضه مفاهیم اصلی و اساسی مطالعات ایرانی، جمع بندی اقناع کننده یی وجود ندارد. حوزه‌ای که سخت نیازمند پاسخهای جدی و مستند است. در این راه همیاری صاحب نظران و دانشمندان، اساتید، دانشجویان و علاقمندان از منظر نقد و ارایه نظر، راهگشای نشریه ایران‌شناسی و کلیه دست‌‌اند‌رکاران آن خواهد بود.