فراخوان فصلنامه مطالعات ایرانشناسی

موجب خرسندی است که فصلنامه «مطالعات ایرانشناسی» موفق شده است راه را در مسیر شناخت و معرفی تاریخ و فرهنگ غنی و فاخر جهان ایرانی بیش از پیش تعریض کرده و هموار نماید. بنابراین با توجه به کارنامه شایسته این فصلنامه، در آستانه چهارمین سال فعالیت خود و با انتشار 10 شماره پیاپی از استادان، پژوهشگران، هنرمندان و دانشجویان و ... حوزه ایرانشناسی دعوت به همکاری می‌نماید.

بنیاد ایرانشناسی دوازدهم فصلنامه مطالعات ایرانشناسی را منتشر كرد

موجب خرسندی است که فصلنامه علمی- تخصصی «مطالعات ایرانشناسی» موفق شده است راه را در مسیر شناخت و معرفی تاریخ و فرهنگ غنی و فاخر جهان ایرانی بیش از پیش تعریض کرده و هموار نماید. با توجه به کارنامه شایسته این فصلنامه و در آستانه پنجمین سال فعالیت خود و با انتشار 12 شماره پیاپی بسیاری از استادان، پژوهشگران، هنرمندان و دانشجویان و ... حوزه ایران‌شناسی، شعب بنیاد ایرانشناسی از آن استقبال کرده‌اند و همکاری پیوسته‌‌ای نیز دارند. همچنین لازم به ذکر است که تمامی مقالات درج شده در این فصلنامه توسط تیم داوری درون‌ بنیاد مورد ارزیابی قرار گرفته است.
در این راستا، دوازدهمین شماره مجله «مطالعات ایرانشناسی» (بهار 1398) شامل شش مقاله به شرح ذیل است:
بیشتر
فصلنامه مطالعات ایرانشناسی

فصلنامه مطالعات ایرانشناسی در پایگاه مجلات تخصصی نور (noormags) و بانك اطلاعات نشریات كشور (magiran) نمایه شده است .آرشیو نشریه

 • سال اول ( 1394 )
  • شماره اول
 • سال دوم ( 1395 )
  • شماره دوم
  • شماره سوم
 • سال سوم ( 1395 )
  • شماره چهارم
  • شماره پنجم
  • شماره ششم
  • شماره هفتم
 • سال چهارم ( 1397 )
  • شماره هشتم
  • شماره نهم
  • شماره دهم
  • شماره یازدهم
 • سال پنجم ( 1398 )
  • شماره دوازدهم

شناسنامه فارسی

صاحب امتیاز : بنیاد ایران شناسی
مدیر مسئول : دكتر حامد فروزان
سردبیر : دکتر حکمت اله ملاصالحی
مدیر داخلی : شیوا باقری

هیئت تحریریه به ترتیب الفبا : دكتر مهری باقری (استاد دانشگاه تبریز) ، دكتر ناصر تكمیل همایون (استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) ، دكتر محمود جعفری دهقی (استاد دانشگاه تهران) ، دكتر زهره زرشناس (استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) ، دكتر فتح الله مجتبایی (استاد دانشگاه تهران) ، دكتر حكمت الله ملاصالحی (استاد دانشگاه تهران) ، دکتر محمد بهرام زاده(هیئت علمی بنیاد ایرانشناسی ) ، دکتر محمود طاووسی (استاد دانشگاه تربیت مدرس) ، دکتر حامد فروزان ( سرپرست معاونت پژوهشی بنیاد ایرانشناسی )

ویراستار : محسن احمدی
مترجم : دكتر رویا خویی
صفحه آرا : مریم جامعی
چاپ و انتشار : بنیاد ایرانشناسی

شناسنامه لاتین

Lisence holder : Iranology Foundation
Director : Dr. Hamed Forozan
Editor-in-chief : Dr. Hekmatollah Molla Salehi
Director : Shiva Bagheri

Editorial Board : Dr. Mehri Baqeri (Tabriz University) , Dr. Naser Takmil Homayoun (Academy of Humanities and Cultural Studies) , Dr. Mahmod Jafari Dehaqi (University of Tehran) , Dr. Zohreh Zarshenas (Academy of Humanities and Cultural Studies) , Dr. Fathollah Mojtabaei (University of Tehran) , Dr. Hekmatollah Molla Salehi (University of Tehran) , Dr. Mohammad Bahramzadeh (Faculty Member Iranology Foundation) , Dr. Mahmood Tavusi (Tarbiyat Modares University) , Dr. Hamed Forouzan (Head of the Research Deputy Office of the Iranology Foundation)

Issue Editor : Mohsen Ahmadi
Translator : Dr. Roya Khoii
Design : Maryam Jamei
Publisher : Iranology Foundation

شماره دوازدهم / بهار 1398

مقالات فارسی
سرمقاله
      ( دکتر حکمت الله ملا صالحی ) چکيده مقاله
 • صورت بندی اجتماعی ايران در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم
 •       ( دکتر حمدالله صادقی نیا ) چکيده مقاله
 • روابط تجاری و فرهنگی برون منطقه ای و درون منطقه ای شهر سوخته در هزاره سوم ق.م
 •       ( سوده افتخاری؛ سامان سیدی ) چکيده مقاله
 • » نمونه موردی: امامزاده حسن كرج « نگاهی ايرا نشناختی در مورد امامزاده
 •       ( مجتبی رضایی سرچقا ) چکيده مقاله
 • جستاری پراگماتيستی در کتاب انيس الناس به عنوان نماينده آموزش ايران در دوران تيموری
 •       ( مهدی علی بلندی ) چکيده مقاله
 • بررسی اهميت تاريخی و فرهنگی « قيز قالاسی » ( قلعه دختر ) در باکو ( جمهوری آذربايجان )
 •       ( اِلمار حسن آف ) چکيده مقاله
 • مزدک: مصلح اجتماعی يا بدعت گر اهريمنی؟ بررسی بازتاب قيام مزدک در منابع عصر ساسانی
 •       ( زینب ملک ثابت؛ شهناز حجتی نجف آبادی ) چکيده مقاله
  List of English Abstracts
 • Social Structure of Iran in the Late 19th and Early 20th Centuries
 •       ( Hamdollah Sadeghinia ) Abstract
 • Inner-Regional and Outer-Regional Commercial and Cultural Relationships of Shahr-e Sukhte ( The Burnt City) in 3000 BC
 •       ( Sudeh Eftekhri And Saman Seyedi ) Abstract
 • An Iranological View of Imamzadehs: A Case Study of Imamzadeh Hassan in Karaj
 •       ( Mojtaba Rezaei Sarchoghah ) Abstract
 • A Pragmatic Study of Anīs al-nās as the Representative of Iranian Educational System during the Timurid Empire
 •       ( Mehdi Alibolandi ) Abstract
 • A Study of the Historical and Cultural Significance of Qiz Qalasi (The Maiden Tower) in Baku, Azerbaijan
 •       ( Elmar Hassanov ) Abstract
 • Mazdak: A Social Reformer or a Satanic Heretic ( A Study of Mazdak’s Uprise in Sassanid Sources)
 •       ( Zeinab Maleksabet and Shahnaz Hojjati Najafabadi ) Abstract
  فصلنامه مطالعات خلیج فارس

  شرایط پذیرش مقاله در فصلنامه مطالعات ایرانشناسی


  مباحث تخصصی ایرانشناسی و نیز مقالات مرتبط با فرهنگ و تمدن ایران از جمله موضوعاتی است كه در این فصلنامه بدان پرداخته میشود. شرایط كلی پذیرش مقاله در این نشریه به شرح زیر است:
  • مقاله باید نتیجه تحقیقات نویسنده (یا نویسندگان) بوده و در نشریه دیگری به چاپ نرسیده باشد.
  • پذیرش مقاله بر اساس تصمیم و نظر هیئت تحریریه مجله است و بعد از داوری، صلاحیت چاپ آن اعلام خواهد شد.
  • مسئولیت مطالب مقاله بر عهده نویسنده (یا نویسندگان) آن است.
  • درصفحه اول نام و نشانی كامل و شماره تماس نویسنده و محل خدمت و رتبه علمی وی مشخص شده باشد.
  • متن مقاله به ترتیب، شامل «عنوان»، «چكیده»، «كلیدواژه»، «مقدمه»، «نتیجه ‌گیری»، «فهرست منابع طبق راهنمای شیوه ارجاع» و «چكیده انگلیسی» تدوین شده باشد. چكیده انگلیسی ترجمه چكیده فارسی است.
  • مقاله بر روی كاغذ استاندارد A4 در محیط word (2007) و با قلم 13 و B nazanin، تهیه و ارسال شود.
  • مقاله نباید از 20 صفحه (حدود 7 هزار واژه) بیشتر باشد.
  • توضیحات تصاویر به همراه منبع در زیر تصویر و توضیحات جدول و نمودارها به همراه منبع در بالای آنها خواهد بود.
  • در صورت استفاده از واژگان غیرفارسی یا واژه ‌هایی که تلفظ آنها برای خواننده مشکل است، آوانگاری و آوردن معادل فارسی آنها در پانویس از موارد ضروریست.

  نسخه های قبلی

  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  فصلنامه مطالعات خلیج فارس

  درباره نشریه

  فصلنامه مطالعات ایران‌شناسی تلاش دارد، با ایجاد بستری مناسب، برای طرح مباحث مختلف ایران‌شناسانه، پرتوی اندک در سهم و اندازه خود بر دشواریها و چالشهای مطالعات ایرانی بیفکند. در واقع رویکرد اصلی بنیاد ایران‌شناسی در انتشار این فصلنامه توجه به موضوع‌هایی است که به اقتضای شرایط ، ضروری بنظر میرسند. از اینرو سعی شده است ، تمام یا بیشتر مسایل مربوط به ایران در این فصلنامه مد نظر قرار گیرند. همچنین تلاش بر این است که از کلی گویی و تکرار مطالب پرهیز و مسایل مربوط به ایران بصورت جزیی، ریز و دقیق بیان شوند. از اهداف اصلی این نشریه پرداختن به مباحث نظری ایران‌شناسی و طرح تعاریف در چیستی و چرایی این شاخه از علوم انسانی است. بیان چالشها و طرح ابهامات پیش روی این شاخه از علم به منظور نیل به تعریفی درست و یافتن روش تحقیق مناسب. دانش ایران‌شناسی برای گسترش دامنه علمی خود نیازمند تامل و دور اندیشی، همراه با فراست و درک بیشتر در حوزه مفاهیم، تعاریف و بیان حدود و ثغور خود است؛ زیرا این دانش با توجه به رویکرد نوین ایرانی خود از پیشینه چندانی برخوردار نیست و ضرورت باز تعریف از آنچه خود، آن را ایران‌شناسی یا دانش ایران‌شناسی میداند، مشهود است. برغم تعاریف متعدد ارایه شده از ایران‌شناسی هنوز در عرضه مفاهیم اصلی و اساسی مطالعات ایرانی، جمع بندی اقناع کننده یی وجود ندارد. حوزه‌ای که سخت نیازمند پاسخهای جدی و مستند است. در این راه همیاری صاحب نظران و دانشمندان، اساتید، دانشجویان و علاقمندان از منظر نقد و ارایه نظر، راهگشای نشریه ایران‌شناسی و کلیه دست‌‌اند‌رکاران آن خواهد بود.