فراخوان فصلنامه مطالعات ایران‌شناسی

موجب خرسندی است که فصلنامه «مطالعات ایران‌شناسی» موفق شده است راه را در مسیر شناخت و معرفی تاریخ و فرهنگ غنی و فاخر جهان ایرانی بیش از پیش تعریض کرده و هموار نماید. بنابراین با توجه به کارنامه شایسته این فصلنامه، در آستانه چهارمین سال فعالیت خود و با انتشار 10 شماره پیاپی از استادان، پژوهشگران، هنرمندان و دانشجویان و ... حوزه ایران‌شناسی دعوت به همکاری می‌نماید.

فصلنامه مطالعات ایران‌شناسی

فصلنامه مطالعات ایران‌شناسی در پایگاه مجلات تخصصی نور (noormags) و بانك اطلاعات نشریات كشور (magiran) نمایه شده است .

آرشیو نشریه

 • سال اول ( 1394 )
  • شماره اول
 • سال دوم ( 1395 )
  • شماره دوم
  • شماره سوم
 • سال سوم ( 1395 )
  • شماره چهارم
  • شماره پنجم
  • شماره ششم
  • شماره هفتم
 • سال چهارم ( 1397 )
  • شماره هشتم
  • شماره نهم
  • شماره دهم
  • شماره یازدهم
 • سال پنجم ( 1398 )
  • شماره دوازدهم
  • شماره سیزدهم
  • شماره چهاردهم
  • شماره پانزدهم
 • سال ششم ( 1399 )
  • شماره شانزدهم
  • شماره هفدهم
  • شماره هجدهم
  • شماره نوزدهم

شناسنامه فارسی

صاحب امتیاز : بنیاد ایران‌شناسی
مدیر مسئول : دکتر محمد بهرام زاده
سردبیر : دکتر حکمت اله ملاصالحی
مدیر داخلی : دکتر مسعود دادبخش

هیئت تحریریه به ترتیب الفبا : دكتر مهری باقری (استاد دانشگاه تبریز) ، دكتر ناصر تكمیل همایون (استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) ، دكتر محمود جعفری دهقی (استاد دانشگاه تهران) ، دكتر زهره زرشناس (استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) ، دكتر فتح الله مجتبایی (استاد دانشگاه تهران) ، دكتر حكمت الله ملاصالحی (استاد دانشگاه تهران) ، دکتر محمد بهرام زاده (معاون پژوهشی و عضو هیئت علمی بنیاد ایران‌شناسی ) ، دکتر محمود طاووسی (استاد دانشگاه تربیت مدرس)

ویراستار : زهره دولتی
مترجم : دكتر رویا خویی
صفحه آرا و حروفچین انگلیسی : مونیکا طوسی
چاپ و انتشار : بنیاد ایران‌شناسی

شناسنامه لاتین

Lisence holder : Iranology Foundation
Director-in-Charge : Dr. Mohammad Bahramzadeh
Editor-in-chief : Dr. Hekmatollah Molla Salehi
Director : Dr. Masoud Dadbakhsh

Editorial Board : Dr. Mehri Baqeri (Tabriz University) , Dr. Naser Takmil Homayoun (Academy of Humanities and Cultural Studies) , Dr. Mahmod Jafari Dehaqi (University of Tehran) , Dr. Zohreh Zarshenas (Academy of Humanities and Cultural Studies) , Dr. Fathollah Mojtabaei (University of Tehran) , Dr. Hekmatollah Molla Salehi (University of Tehran) , Dr. Mohammad Bahramzadeh (Research Deputy and Faculty Member at the Iranology Foundation) , Dr. Mahmood Tavusi (Tarbiyat Modares University) ,

Issue Editor : Zohreh Dowlati
Translator : Dr. Roya Khoii
Design and Type Latin: Monica Toosi
Publisher : Iranology Foundation

شماره نوزدهم / زمستان 1399

مقالات فارسی
سرمقاله
      ( دکتر حکمت اله ملاصالحی ) اصل مقاله
 • نقش اقتصادی تجار و تجارتخانه های زرتشتیان در دوره قاجار
 •       ( مسعود دادبخش؛ تهمینه رئیس السادات ) اصل مقاله
 • جغرافیای تاریخی رودخانه های الوند و قره سو و نقش این دو رود در شکل گیری شهرهای باستانی سرپل زهاب و کرمانشاه
 •       ( ایرج رضائی ) اصل مقاله
 • روابط بینامتنی سبک ادبیات فارسی و نگارگری در دوره تیموری بر اساس نظریه ژرار ژنت
 •       ( چنور سیدی ) اصل مقاله
 • رشته ایران شناسی، ماهیت، ضرورت و مبانی رو ششناسی آن
 •       ( منصور طرفداری ) اصل مقاله
 • نقش کیاییان در بازسازی اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مناطق شرقی گیلان
 •       ( سحر عبدالهی؛ سیدرسول موسوی حاجی؛ حسن هاشمی زرج آباد ) اصل مقاله
 • ایزدبانوی هلیل رود و ریشه های تفکّر هندسی و دستاوردهای آن در فرهنگ های باستانی خاور نزدیک
 •       ( آژیده مقدم ) اصل مقاله
 • نوروز، هویت دینی و ملی ایرانیان
 •       ( حکمت اله ملاصالحی ) اصل مقاله
 • علل ورود و عقب نشینی نیروهای روس در جنگ جهانی اول در پشتکوه )ایلام(
 •       ( علی نوراللهی ) اصل مقاله
  List of English Abstracts
 • Economic Roles of Zoroastrian Tradesmen and Trade Centers in the Qajar Period
 •       ( Masoud Dadbakhsh; Tahmineh Raeessadat ) Abstract
 • Historical Geography of Alvand and Qarasu Rivers and their Roles in the Development of Ancient Cities of Sarpol Zahab and Kermanshah
 •       ( Iraj Rezaie ) Abstract
 • Intertextual Relationships between the Timurid Style of Persian Literature and Miniature Based on Gérar Genette’s Theory
 •       ( Chenor Saidi ) Abstract
 • Nature, Necessity, and Methodological Principles of Iranology
 •       ( Mansour Tarafdari ) Abstract
 • Role of Kia’ids in Reconstructing the Economic, Social, and Political Conditions of Eastern Regions of Gilan
 •       ( Sahar Abdollahi; Seyyed Rasool Musavi Haji; Hassan Hashemi Zarjabad ) Abstract
 • Goddess of Halil River: The Roots of Geometric Thought and its Achievements in Ancient Cultures of the Near East
 •       ( Azhideh Moqaddam ) Abstract
 • Nowruz: The Religions and National Identity of Iranians
 •       ( Hekmatollah Molla salehi ) Abstract
 • Reasons for the Arrival and Retreat of Russian Armies in the First World War in Poshtkuh ( Ilam)
 •       ( Ali Norallahy ) Abstract
  فصلنامه مطالعات خلیج فارس

  شرایط پذیرش مقاله در فصلنامه مطالعات ایران‌شناسی


  مباحث تخصصی ایران‌شناسی و نیز مقالات مرتبط با فرهنگ و تمدن ایران از جمله موضوعاتی است كه در این فصلنامه بدان پرداخته میشود. شرایط كلی پذیرش مقاله در این نشریه به شرح زیر است:
  • مقاله باید نتیجه تحقیقات نویسنده (یا نویسندگان) بوده و در نشریه دیگری به چاپ نرسیده باشد.
  • پذیرش مقاله بر اساس تصمیم و نظر هیئت تحریریه مجله است و بعد از داوری، صلاحیت چاپ آن اعلام خواهد شد.
  • مسئولیت مطالب مقاله بر عهده نویسنده (یا نویسندگان) آن است.
  • درصفحه اول نام و نشانی كامل و شماره تماس نویسنده و محل خدمت و رتبه علمی وی مشخص شده باشد.
  • متن مقاله به ترتیب، شامل «عنوان»، «چكیده»، «كلیدواژه»، «مقدمه»، «نتیجه ‌گیری»، «فهرست منابع طبق راهنمای شیوه ارجاع» و «چكیده انگلیسی» تدوین شده باشد. چكیده انگلیسی ترجمه چكیده فارسی است.
  • مقاله بر روی كاغذ استاندارد A4 در محیط word (2007) و با قلم 13 و B nazanin، تهیه و ارسال شود.
  • مقاله نباید از 20 صفحه (حدود 7 هزار واژه) بیشتر باشد.
  • توضیحات تصاویر به همراه منبع در زیر تصویر و توضیحات جدول و نمودارها به همراه منبع در بالای آنها خواهد بود.
  • در صورت استفاده از واژگان غیرفارسی یا واژه ‌هایی که تلفظ آنها برای خواننده مشکل است، آوانگاری و آوردن معادل فارسی آنها در پانویس از موارد ضروریست.

  نسخه های قبلی

  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  فصلنامه مطالعات خلیج فارس

  درباره نشریه

  فصلنامه مطالعات ایران‌شناسی تلاش دارد، با ایجاد بستری مناسب، برای طرح مباحث مختلف ایران‌شناسانه، پرتوی اندک در سهم و اندازه خود بر دشواریها و چالشهای مطالعات ایرانی بیفکند. در واقع رویکرد اصلی بنیاد ایران‌شناسی در انتشار این فصلنامه توجه به موضوع‌هایی است که به اقتضای شرایط ، ضروری بنظر میرسند. از اینرو سعی شده است ، تمام یا بیشتر مسایل مربوط به ایران در این فصلنامه مد نظر قرار گیرند. همچنین تلاش بر این است که از کلی گویی و تکرار مطالب پرهیز و مسایل مربوط به ایران بصورت جزیی، ریز و دقیق بیان شوند. از اهداف اصلی این نشریه پرداختن به مباحث نظری ایران‌شناسی و طرح تعاریف در چیستی و چرایی این شاخه از علوم انسانی است. بیان چالشها و طرح ابهامات پیش روی این شاخه از علم به منظور نیل به تعریفی درست و یافتن روش تحقیق مناسب. دانش ایران‌شناسی برای گسترش دامنه علمی خود نیازمند تامل و دور اندیشی، همراه با فراست و درک بیشتر در حوزه مفاهیم، تعاریف و بیان حدود و ثغور خود است؛ زیرا این دانش با توجه به رویکرد نوین ایرانی خود از پیشینه چندانی برخوردار نیست و ضرورت باز تعریف از آنچه خود، آن را ایران‌شناسی یا دانش ایران‌شناسی میداند، مشهود است. برغم تعاریف متعدد ارایه شده از ایران‌شناسی هنوز در عرضه مفاهیم اصلی و اساسی مطالعات ایرانی، جمع بندی اقناع کننده یی وجود ندارد. حوزه‌ای که سخت نیازمند پاسخهای جدی و مستند است. در این راه همیاری صاحب نظران و دانشمندان، اساتید، دانشجویان و علاقمندان از منظر نقد و ارایه نظر، راهگشای نشریه ایران‌شناسی و کلیه دست‌‌اند‌رکاران آن خواهد بود.