فراخوان فصلنامه مطالعات ایران‌شناسی

موجب خرسندی است که فصلنامه «مطالعات ایران‌شناسی» موفق شده است راه را در مسیر شناخت و معرفی تاریخ و فرهنگ غنی و فاخر جهان ایرانی بیش از پیش تعریض کرده و هموار نماید. بنابراین با توجه به کارنامه شایسته این فصلنامه، در آستانه چهارمین سال فعالیت خود و با انتشار 10 شماره پیاپی از استادان، پژوهشگران، هنرمندان و دانشجویان و ... حوزه ایران‌شناسی دعوت به همکاری می‌نماید.

فصلنامه مطالعات ایران‌شناسی

فصلنامه مطالعات ایران‌شناسی در پایگاه مجلات تخصصی نور (noormags) و بانك اطلاعات نشریات كشور (magiran) نمایه شده است .

آرشیو نشریه

 • سال اول ( 1394 )
  • شماره اول
 • سال دوم ( 1395 )
  • شماره دوم
  • شماره سوم
 • سال سوم ( 1395 )
  • شماره چهارم
  • شماره پنجم
  • شماره ششم
  • شماره هفتم
 • سال چهارم ( 1397 )
  • شماره هشتم
  • شماره نهم
  • شماره دهم
  • شماره یازدهم
 • سال پنجم ( 1398 )
  • شماره دوازدهم
  • شماره سیزدهم
  • شماره چهاردهم
  • شماره پانزدهم
 • سال ششم ( 1399 )
  • شماره شانزدهم
  • شماره هفدهم

شناسنامه فارسی

صاحب امتیاز : بنیاد ایران‌شناسی
مدیر مسئول : دکتر محمد بهرام زاده
سردبیر : دکتر حکمت اله ملاصالحی
مدیر داخلی : دکتر مسعود دادبخش

هیئت تحریریه به ترتیب الفبا : دكتر مهری باقری (استاد دانشگاه تبریز) ، دكتر ناصر تكمیل همایون (استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) ، دكتر محمود جعفری دهقی (استاد دانشگاه تهران) ، دكتر زهره زرشناس (استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) ، دكتر فتح الله مجتبایی (استاد دانشگاه تهران) ، دكتر حكمت الله ملاصالحی (استاد دانشگاه تهران) ، دکتر محمد بهرام زاده (معاون پژوهشی و عضو هیئت علمی بنیاد ایران‌شناسی ) ، دکتر محمود طاووسی (استاد دانشگاه تربیت مدرس)

ویراستار : زهره دولتی
مترجم : دكتر رویا خویی
صفحه آرا و حروفچین انگلیسی : مونیکا طوسی
چاپ و انتشار : بنیاد ایران‌شناسی

شناسنامه لاتین

Lisence holder : Iranology Foundation
Director-in-Charge : Dr. Mohammad Bahramzadeh
Editor-in-chief : Dr. Hekmatollah Molla Salehi
Director : Dr. Masoud Dadbakhsh

Editorial Board : Dr. Mehri Baqeri (Tabriz University) , Dr. Naser Takmil Homayoun (Academy of Humanities and Cultural Studies) , Dr. Mahmod Jafari Dehaqi (University of Tehran) , Dr. Zohreh Zarshenas (Academy of Humanities and Cultural Studies) , Dr. Fathollah Mojtabaei (University of Tehran) , Dr. Hekmatollah Molla Salehi (University of Tehran) , Dr. Mohammad Bahramzadeh (Research Deputy and Faculty Member at the Iranology Foundation) , Dr. Mahmood Tavusi (Tarbiyat Modares University) ,

Issue Editor : Zohreh Dowlati
Translator : Dr. Roya Khoii
Design and Type Latin: Monica Toosi
Publisher : Iranology Foundation

شماره هفدهم / تابستان 1399

مقالات فارسی
سرمقاله
      ( دکتر حکمت اله ملاصالحی ) اصل مقاله
 • ریشه یابی نام ایران بر پایه مستندات تاریخی
 •       ( حکیمه احمدی زاده شندی؛ افتخار روحی فر ) اصل مقاله
 • نگاهی به وضعیت غلامان گرجی در ساختار نظامی صفویه در دوره شاه عباس اول
 •       ( فاطمه آهنگر ارجمندی؛ امید اخوی ) اصل مقاله
 • بررسی اجمالی پیشینه واژه «صوفی » و خاستگاه های تصوف ایران در چهار قرن اول هجر ی
 •       ( محمد بهرام زاده؛ فائزه عقیقی ) اصل مقاله
 • خوانش داستانی از کلیله و دمنه با رویکرد بینامتنیت و گفتمان
 •       ( زهره دولتی ) اصل مقاله
 • واکاوی درون متنی و برون متنی شعرهای فارسی روی سکه های شاه عباس دوم
 •       ( چنور سیدی ) اصل مقاله
 • فره ایزدی: اسطوره ای در خدمت سلطه (بر پایه اندیشه سلطه کاریزماتیک ماکس وبر)
 •       ( صبا غلامی؛ رضا مهرآفرین ) اصل مقاله
  List of English Abstracts
 • An Etymological Study of the Name of Iran in the Light of Historical Evidence
 •       ( Hakimeh Ahmadizadeh Shandi; Eftekhar Rouhifar ) Abstract
 • A Glance at the Status of Georgian Slaves in the Military Structure of the Safavids during the Reign of Shah Abbas I
 •       ( Fatemeh Ahangar Arjomandi; Omid Akhavi ) Abstract
 • A Brief Study of the Etymology of the Word “Sufi” and Origins of Sufism in Iran during the first four Hejira Centuries
 •       ( Mohammad Bahramzadeh; Faezeh Aghighi ) Abstract
 • An Intertextual and Discourse Approach to the Reading of a Story in Kalīla and Demna
 •       ( Zohreh Dowlati ) Abstract
 • An Intertextual and Extratextual Study of Persian Poems on Safavid Coins During the Reign of Shah Abbas II
 •       ( Chnor Saidi ) Abstract
 • Khvarenah: A Myth at the Service of Dominance ( Based on Max Webber’s theory of Charismatic Leadership)
 •       ( Saba Gholami; Reza Mehrafarin ) Abstract
  فصلنامه مطالعات خلیج فارس

  شرایط پذیرش مقاله در فصلنامه مطالعات ایران‌شناسی


  مباحث تخصصی ایران‌شناسی و نیز مقالات مرتبط با فرهنگ و تمدن ایران از جمله موضوعاتی است كه در این فصلنامه بدان پرداخته میشود. شرایط كلی پذیرش مقاله در این نشریه به شرح زیر است:
  • مقاله باید نتیجه تحقیقات نویسنده (یا نویسندگان) بوده و در نشریه دیگری به چاپ نرسیده باشد.
  • پذیرش مقاله بر اساس تصمیم و نظر هیئت تحریریه مجله است و بعد از داوری، صلاحیت چاپ آن اعلام خواهد شد.
  • مسئولیت مطالب مقاله بر عهده نویسنده (یا نویسندگان) آن است.
  • درصفحه اول نام و نشانی كامل و شماره تماس نویسنده و محل خدمت و رتبه علمی وی مشخص شده باشد.
  • متن مقاله به ترتیب، شامل «عنوان»، «چكیده»، «كلیدواژه»، «مقدمه»، «نتیجه ‌گیری»، «فهرست منابع طبق راهنمای شیوه ارجاع» و «چكیده انگلیسی» تدوین شده باشد. چكیده انگلیسی ترجمه چكیده فارسی است.
  • مقاله بر روی كاغذ استاندارد A4 در محیط word (2007) و با قلم 13 و B nazanin، تهیه و ارسال شود.
  • مقاله نباید از 20 صفحه (حدود 7 هزار واژه) بیشتر باشد.
  • توضیحات تصاویر به همراه منبع در زیر تصویر و توضیحات جدول و نمودارها به همراه منبع در بالای آنها خواهد بود.
  • در صورت استفاده از واژگان غیرفارسی یا واژه ‌هایی که تلفظ آنها برای خواننده مشکل است، آوانگاری و آوردن معادل فارسی آنها در پانویس از موارد ضروریست.

  نسخه های قبلی

  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  فصلنامه مطالعات خلیج فارس

  درباره نشریه

  فصلنامه مطالعات ایران‌شناسی تلاش دارد، با ایجاد بستری مناسب، برای طرح مباحث مختلف ایران‌شناسانه، پرتوی اندک در سهم و اندازه خود بر دشواریها و چالشهای مطالعات ایرانی بیفکند. در واقع رویکرد اصلی بنیاد ایران‌شناسی در انتشار این فصلنامه توجه به موضوع‌هایی است که به اقتضای شرایط ، ضروری بنظر میرسند. از اینرو سعی شده است ، تمام یا بیشتر مسایل مربوط به ایران در این فصلنامه مد نظر قرار گیرند. همچنین تلاش بر این است که از کلی گویی و تکرار مطالب پرهیز و مسایل مربوط به ایران بصورت جزیی، ریز و دقیق بیان شوند. از اهداف اصلی این نشریه پرداختن به مباحث نظری ایران‌شناسی و طرح تعاریف در چیستی و چرایی این شاخه از علوم انسانی است. بیان چالشها و طرح ابهامات پیش روی این شاخه از علم به منظور نیل به تعریفی درست و یافتن روش تحقیق مناسب. دانش ایران‌شناسی برای گسترش دامنه علمی خود نیازمند تامل و دور اندیشی، همراه با فراست و درک بیشتر در حوزه مفاهیم، تعاریف و بیان حدود و ثغور خود است؛ زیرا این دانش با توجه به رویکرد نوین ایرانی خود از پیشینه چندانی برخوردار نیست و ضرورت باز تعریف از آنچه خود، آن را ایران‌شناسی یا دانش ایران‌شناسی میداند، مشهود است. برغم تعاریف متعدد ارایه شده از ایران‌شناسی هنوز در عرضه مفاهیم اصلی و اساسی مطالعات ایرانی، جمع بندی اقناع کننده یی وجود ندارد. حوزه‌ای که سخت نیازمند پاسخهای جدی و مستند است. در این راه همیاری صاحب نظران و دانشمندان، اساتید، دانشجویان و علاقمندان از منظر نقد و ارایه نظر، راهگشای نشریه ایران‌شناسی و کلیه دست‌‌اند‌رکاران آن خواهد بود.