فراخوان فصلنامه مطالعات ایران‌شناسی

موجب خرسندی است که فصلنامه «مطالعات ایران‌شناسی» موفق شده است راه را در مسیر شناخت و معرفی تاریخ و فرهنگ غنی و فاخر جهان ایرانی بیش از پیش تعریض کرده و هموار نماید. بنابراین با توجه به کارنامه شایسته این فصلنامه، در آستانه چهارمین سال فعالیت خود و با انتشار 10 شماره پیاپی از استادان، پژوهشگران، هنرمندان و دانشجویان و ... حوزه ایران‌شناسی دعوت به همکاری می‌نماید.

فصلنامه مطالعات ایران‌شناسی

فصلنامه مطالعات ایران‌شناسی در پایگاه مجلات تخصصی نور (noormags) و بانك اطلاعات نشریات كشور (magiran) نمایه شده است .

آرشیو نشریه

 • سال اول ( 1394 )
  • شماره اول
 • سال دوم ( 1395 )
  • شماره دوم
  • شماره سوم
 • سال سوم ( 1395 )
  • شماره چهارم
  • شماره پنجم
  • شماره ششم
  • شماره هفتم
 • سال چهارم ( 1397 )
  • شماره هشتم
  • شماره نهم
  • شماره دهم
  • شماره یازدهم
 • سال پنجم ( 1398 )
  • شماره دوازدهم
  • شماره سیزدهم
  • شماره چهاردهم
  • شماره پانزدهم
 • سال ششم ( 1399 )
  • شماره شانزدهم
  • شماره هفدهم
  • شماره هجدهم

شناسنامه فارسی

صاحب امتیاز : بنیاد ایران‌شناسی
مدیر مسئول : دکتر محمد بهرام زاده
سردبیر : دکتر حکمت اله ملاصالحی
مدیر داخلی : دکتر مسعود دادبخش

هیئت تحریریه به ترتیب الفبا : دكتر مهری باقری (استاد دانشگاه تبریز) ، دكتر ناصر تكمیل همایون (استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) ، دكتر محمود جعفری دهقی (استاد دانشگاه تهران) ، دكتر زهره زرشناس (استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) ، دكتر فتح الله مجتبایی (استاد دانشگاه تهران) ، دكتر حكمت الله ملاصالحی (استاد دانشگاه تهران) ، دکتر محمد بهرام زاده (معاون پژوهشی و عضو هیئت علمی بنیاد ایران‌شناسی ) ، دکتر محمود طاووسی (استاد دانشگاه تربیت مدرس)

ویراستار : زهره دولتی
مترجم : دكتر رویا خویی
صفحه آرا و حروفچین انگلیسی : مونیکا طوسی
چاپ و انتشار : بنیاد ایران‌شناسی

شناسنامه لاتین

Lisence holder : Iranology Foundation
Director-in-Charge : Dr. Mohammad Bahramzadeh
Editor-in-chief : Dr. Hekmatollah Molla Salehi
Director : Dr. Masoud Dadbakhsh

Editorial Board : Dr. Mehri Baqeri (Tabriz University) , Dr. Naser Takmil Homayoun (Academy of Humanities and Cultural Studies) , Dr. Mahmod Jafari Dehaqi (University of Tehran) , Dr. Zohreh Zarshenas (Academy of Humanities and Cultural Studies) , Dr. Fathollah Mojtabaei (University of Tehran) , Dr. Hekmatollah Molla Salehi (University of Tehran) , Dr. Mohammad Bahramzadeh (Research Deputy and Faculty Member at the Iranology Foundation) , Dr. Mahmood Tavusi (Tarbiyat Modares University) ,

Issue Editor : Zohreh Dowlati
Translator : Dr. Roya Khoii
Design and Type Latin: Monica Toosi
Publisher : Iranology Foundation

شماره هجدهم / پاییز 1399

مقالات فارسی
سرمقاله
      ( دکتر حکمت اله ملاصالحی ) اصل مقاله
 • ریشه شناسی واژه «تازی » با تکیه بر متون تاریخی و ادبی
 •       ( فاطمه اشراقی ) اصل مقاله
 • بررسی عمارتهای اندرونی کاخ گلستان (با استناد به متون تاریخی و عکس های دوره ناصری )
 •       ( فرشته درویش زانوسی ) اصل مقاله
 • معناشناسی نقوشِ ماه گُل در چادرشب گیلان
 •       ( مائده دوستی ) اصل مقاله
 • معماری و شهرسازی دوره ساسانی در استان فارس ( مطالعه موردی چهار ایالت فارس: اردشیرخوره، دارابگرد، بیشاپور و استخر )
 •       ( هومان محمدی شرف آباد؛ فرناز افتخار جهرمی ) اصل مقاله
 • محوطه های دوره مس و سنگِ کردستان
 •       ( سیروان محمدی قصریان ) اصل مقاله
 • اهمیت آوانگاری تفصیلی در ثبت زبان مادری (مطالعه موردی: ادبیات شفاهی مازندران )
 •       ( معصومه یدالله پور؛ زبیده یدالله پور ) اصل مقاله
  List of English Abstracts
 • Etymology of the Word Tazi Based on Historical and Literary Texts
 •       ( Fatemeh Ishraqi ) Abstract
 • A Study of the Inner Mansions of Golestan Palace based on Historical Texts and Photos of the Naseri Period
 •       ( Fereshteh Darvish Zanoosi ) Abstract
 • Semiology of Mah Gol in Chador Shabs of Gilan
 •       ( Maede Doosti ) Abstract
 • Architecture and Urban Engineering of the Sassanid Period in Fars Province: A Case Study of Four Cities in Fars ( Ardeshir Khoreh, Darabgard, Bishapur, and Estakhr)
 •       ( Human Mohammadi Sharafabad; Farnaz Eftekhar Jahromi ) Abstract
 • Chalcolithic Areas of Kurdistan
 •       ( Sirvan Mohammadi Ghasrian ) Abstract
 • Significance of Narrow Phonetic Transcription in Recording Mother Tongues: A Case Study of Mazandarani Oral Literature
 •       ( Masumeh Yadollahpour; Zobeydeh Yadollahpour ) Abstract
  فصلنامه مطالعات خلیج فارس

  شرایط پذیرش مقاله در فصلنامه مطالعات ایران‌شناسی


  مباحث تخصصی ایران‌شناسی و نیز مقالات مرتبط با فرهنگ و تمدن ایران از جمله موضوعاتی است كه در این فصلنامه بدان پرداخته میشود. شرایط كلی پذیرش مقاله در این نشریه به شرح زیر است:
  • مقاله باید نتیجه تحقیقات نویسنده (یا نویسندگان) بوده و در نشریه دیگری به چاپ نرسیده باشد.
  • پذیرش مقاله بر اساس تصمیم و نظر هیئت تحریریه مجله است و بعد از داوری، صلاحیت چاپ آن اعلام خواهد شد.
  • مسئولیت مطالب مقاله بر عهده نویسنده (یا نویسندگان) آن است.
  • درصفحه اول نام و نشانی كامل و شماره تماس نویسنده و محل خدمت و رتبه علمی وی مشخص شده باشد.
  • متن مقاله به ترتیب، شامل «عنوان»، «چكیده»، «كلیدواژه»، «مقدمه»، «نتیجه ‌گیری»، «فهرست منابع طبق راهنمای شیوه ارجاع» و «چكیده انگلیسی» تدوین شده باشد. چكیده انگلیسی ترجمه چكیده فارسی است.
  • مقاله بر روی كاغذ استاندارد A4 در محیط word (2007) و با قلم 13 و B nazanin، تهیه و ارسال شود.
  • مقاله نباید از 20 صفحه (حدود 7 هزار واژه) بیشتر باشد.
  • توضیحات تصاویر به همراه منبع در زیر تصویر و توضیحات جدول و نمودارها به همراه منبع در بالای آنها خواهد بود.
  • در صورت استفاده از واژگان غیرفارسی یا واژه ‌هایی که تلفظ آنها برای خواننده مشکل است، آوانگاری و آوردن معادل فارسی آنها در پانویس از موارد ضروریست.

  نسخه های قبلی

  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  بیشتر
  فصلنامه مطالعات خلیج فارس

  درباره نشریه

  فصلنامه مطالعات ایران‌شناسی تلاش دارد، با ایجاد بستری مناسب، برای طرح مباحث مختلف ایران‌شناسانه، پرتوی اندک در سهم و اندازه خود بر دشواریها و چالشهای مطالعات ایرانی بیفکند. در واقع رویکرد اصلی بنیاد ایران‌شناسی در انتشار این فصلنامه توجه به موضوع‌هایی است که به اقتضای شرایط ، ضروری بنظر میرسند. از اینرو سعی شده است ، تمام یا بیشتر مسایل مربوط به ایران در این فصلنامه مد نظر قرار گیرند. همچنین تلاش بر این است که از کلی گویی و تکرار مطالب پرهیز و مسایل مربوط به ایران بصورت جزیی، ریز و دقیق بیان شوند. از اهداف اصلی این نشریه پرداختن به مباحث نظری ایران‌شناسی و طرح تعاریف در چیستی و چرایی این شاخه از علوم انسانی است. بیان چالشها و طرح ابهامات پیش روی این شاخه از علم به منظور نیل به تعریفی درست و یافتن روش تحقیق مناسب. دانش ایران‌شناسی برای گسترش دامنه علمی خود نیازمند تامل و دور اندیشی، همراه با فراست و درک بیشتر در حوزه مفاهیم، تعاریف و بیان حدود و ثغور خود است؛ زیرا این دانش با توجه به رویکرد نوین ایرانی خود از پیشینه چندانی برخوردار نیست و ضرورت باز تعریف از آنچه خود، آن را ایران‌شناسی یا دانش ایران‌شناسی میداند، مشهود است. برغم تعاریف متعدد ارایه شده از ایران‌شناسی هنوز در عرضه مفاهیم اصلی و اساسی مطالعات ایرانی، جمع بندی اقناع کننده یی وجود ندارد. حوزه‌ای که سخت نیازمند پاسخهای جدی و مستند است. در این راه همیاری صاحب نظران و دانشمندان، اساتید، دانشجویان و علاقمندان از منظر نقد و ارایه نظر، راهگشای نشریه ایران‌شناسی و کلیه دست‌‌اند‌رکاران آن خواهد بود.